Manuál očkovania zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícki pracovníci majú väčšie riziko ochorenia na chrípku ako ostatná populácia a v rámci nozokomiálneho prenosu chrípky sú hlavným prameňom nákazy pre pacienta.

Očkovanie proti chrípke patrí medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia, znižuje práceneschopnosť zdravotníckych pracovníkov a redukuje chorobnosť a úmrtnosť pacientov.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča každoročné očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke. Očkovaný chrípku neprenáša. Prevencia ochorenia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronickými ochoreniami ale aj v domovoch dôchodcov a  v zariadeniach sociálnych služieb.

5 krokov, ako zvýšiť zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke

Manuál manažmentu organizovaného očkovania zdravotníckych pracovníkov proti chrípke v nemocniciach, pripravený Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou v  spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Monitoring nešpecifických respiračných nozokomiálnych nákaz a akútnych respiračných ochorení u zdravotníckych pracovníkov

Príloha č. 1: Definícia prípadu CHPO a postup pri odbere materiálu na virologické vyšetrenie  

Príloha č. 2: Definícia prípadu SARI, formulár na hlásenie SARI

Príloha č. 3: Tabuľka na hlásenie personálu chorého na chrípku